اینترنتشبکهمیم تک 3

پروتکل چیست و چه کاربردی در شبکه دارد ؟

پروتکل چیست و چه کاربردی در شبکه دارد ؟

تعریف پروتکل :

به طور‌ کلی پروتکل را میتوان به مجموعه قوانین و مقرارتی که در یک شبکه حاکم است بیان نمود.

نام آن از protocollon یونانی به دست آمده است و به معنی یک برگ کاغذی دست نویس است که مطالب را توصیف می کند.

 

پروتکل در شبکه :

Protocol ها در سطوح مختلف در شبکه وجود دارند.

به عنوان مثال، برای تبادل اطلاعات در سطح دستگاه سخت افزار و برای تبادل داده ها در سطح برنامه کاربردی .

در مدل استاندارد به نام Open Systems Interconnection ) OSI ) ، یک یا چند پروتکل در هر لایه در تبادل تلفنی وجود دارد که هر دو انتهای تبادل می توانند شناسایی و مشاهده کنند.

 

نمونه هایی از پروتکل :

Protocol ها اغلب در یک صنعت بین المللی توصیف می شوند.

به طور مثال TCP/IP که در اینترنت هم استفاده شده است، شامل : پروتکل کنترل انتقال (TCP) ، که از مجموعه ای از قوانین برای تبادل پیام ها با سایر نقاط اینترنت در سطح بسته های اطلاعاتی استفاده می کند و پروتکل اینترنت (IP) ، که از مجموعه ای از قوانین برای ارسال و دریافت پیام ها در سطح آدرس اینترنتی استفاده می کند.

پروتکل های اضافی که شامل HTTP یا Hypertext Transfer Protocol که برای ارسال متن و FTP یا File Transfer Protocol که برای انتقال فایل در سطح اینترنت استفاده می گردد. در اینترنت موارد بسیار دیگری مانند BGP یا Protocols Gateway Border و DHCP یا Dynamic Host Configuration Protocol وجود دارد که هر کدام با مجموعه ای از قوانین تعریف شده برای استفاده با برنامه های مربوطه در جاهای دیگر تعریف می شوند.

 

امیدوارم توضیحات داده شده براتون واضح و کافی بوده باشه.

موفق باشید.

2 دیدگاه

ارسال پاسخ