آرشیوآشنایی با زیر شبکه

آدرس IP چیست ؟ آشنایی با IP ، کلاس بندی ها و سابنتینگ
آموزشاینترنتشبکهمیم تک 13

آدرس IP چیست ؟ آشنایی با IP ، کلاس بندی ها و سابنتینگ

در این مقاله هدف آشنایی با آدرس های IP و کلاس بندی آنها و سابنتینگ آنها است که در ادامه با جزئیات کامل به آن می پردازیم. سر فصل هایی که مرور می کنیم : تصویر شماره 1 معرفی آدرس IP : آدرس IP به عنوان شناسه در شبکه ها استفاده...