آرشیوکاربرد پروتکل LoRaWan

پروتکل LoRaWan : آشنایی با پروتکل های LPWan (قسمت اول)
اینترنتاینترنت اشیاءشبکهمیم تک 23

پروتکل LoRaWan : آشنایی با پروتکل های LPWan (قسمت اول)

پروتکل های LPWan (قسمت اول) : پروتکل LoRaWan فناوری LPWan یکی از فناوری بسیار کاربردی در حوزه اینترنت اشیاء می باشد. از این فناوری و پروتکل های آن برای اتصال دستگاه های IoT به یکدیگر استفاده می شود. فناوری LPWan مخفف Low Power Wide Area Network می باشد که به معنی...