آرشیوامنیت اینترنت اشیا

مدل بلوغ اینترنت اشیا و پیاده سازی آن
امنیتاینترنتاینترنت اشیاءشبکهمیم تک 18

مدل بلوغ امنیت اینترنت اشیا یا SMM (قسمت دوم)

مدل بلوغ امنیت (SMM)فرآیندی است که به سازمان ها کمک می کندتا نیاز های امنیتی خود را با توجه به هدف اصلی سازمان تعریف کنند . به دنبال تعریف اینکه سطح امنیتی مناسب یک سیستم چیست، SMM جای خود را برای هدایت ساختارها فراهم می کند تا ملاحظات مربوط به سطوح مختلف بلوغ متناسب با صنعت و سیستم خود را شناسایی کنند.
مدل بلوغ امنیت اینترنت اشیا یا SMM (قسمت اول)
امنیتاینترنتاینترنت اشیاءمیم تک 17

مدل بلوغ امنیت اینترنت اشیا یا SMM (قسمت اول)

یکی از نگرانی های کلیدی مربوط به پذیرش موفقیت آمیز IoT، داشتن مکانیزم های امنیتی کاملا قوی در سراسر اکوسیستم است تا بتواند خطرات امنیتی افزایش یافته در اتصال دستگاه ها به اینترنت را کاهش دهد.
امنیتاینترنتاینترنت اشیاءرمزنگاریشبکهمیم تک 16

امنیت در IoT : نگاه کلی به موارد امنیتی مورد نیاز در IOT

امنیت در IoT : با توجه به ابعاد وسیع و گسترده ی زیرساخت های مبتنی بر اینترت اشیا ، سازمان ها باید برنامه های امنیتی خود را به سطح کاملا جدیدی برای بهره مندی از مزایای IoT بیاورند. طبق تحقیقات شرکت Gartner ، در سال 2017 ،8.4 میلیارد دستگاه متصل...