آرشیوBroute force

امنیتاینترنتاینترنت اشیاءرمزنگاریشبکهمیم تک 16

امنیت در IoT : نگاه کلی به موارد امنیتی مورد نیاز در IOT

امنیت در IoT : با توجه به ابعاد وسیع و گسترده ی زیرساخت های مبتنی بر اینترت اشیا ، سازمان ها باید برنامه های امنیتی خود را به سطح کاملا جدیدی برای بهره مندی از مزایای IoT بیاورند. طبق تحقیقات شرکت Gartner ، در سال 2017 ،8.4 میلیارد دستگاه متصل...